Xhevat Lloshi

Special Contributor and Adviser  |  view Lloshi’s blog articles

Summary

Prof. Dr. Lloshi is a distinguished professor of Albanian language and rhetoric, a translator, linguist, author, and authority in the history of early-Albanian Biblical texts. He has written or translated hundreds of articles and books, advised scores of doctoral students, and is a master researcher, discovering Albanian treasures like the original handwritten texts of early Albanian Gospels. He is an adviser and featured contributor for the IAPS.

 

Experience

 • Professor of rhetorics and academic writing, 2010
 • Professor of Albanian stylistics & text analysis, Tirana University, 1977-2009
 • Director of the Albanian Encyclopedia Center, Albanian Academy of Sciences, 1982-1999
 • Member of Albanian Parliament, 1992-1996
 • Editor-in-chief, Drita newspaper (weekly of literature, arts and culture), 1980-1982
 • Professor of Language and Style in Media, Tirana University Faculty of Social Sciences and Law, 1971-1983
 • Scientific worker, Lexicography Department of the Albanian Institute for Language and Literature, 1961-1980
 • Professor of Russian language and lexicology, Tirana University, 1961-1969

Publications

 • Përkthimi i V. Meksit dhe redaktimi i G. Gjirokastritit 1819-1927 (The Translation of V. Meksi and the Edition by G. Gjirokastriti 1919-1927), Onufri, 2012.
 • Fjalor i emrave të bimëve dhe të kafshëve shqip-latinisht e latinisht-shqip (Albanian-Latin and Latin-Albanian Dictionary of Plant and Animal Names). Logos-A, 2010.
 • Si të shkruajmë shqip (A Guide to Albanian Writing), Qendra për Arsim Demokratik, 2010.
 • Rreth alfabetit të shqipes (On Albanian Orthography), Logos, 2008.
 • K. Kristoforidhi, Bibla në gegërisht, 1872 (Bible in Albanian, 1872), 2009.
 • Letërsi dhe gjuhë shqipe 3, tekst për shkollat e mesme (Albanian Language and Literature text for middle schools, 4).  (co-author), 2007.
 • Letërsi dhe gjuhë shqipe 4, tekst për shkollat e mesme (Albanian Language and Literature text for middle schools, 4) (co-author), 2007.
 • W. Martin-Leake për shqiptarët dhe gjuhën shqipe (W. Martin-Leake on Albanians and the Albanian Language), Tiranë, 2006.
 • Gjuha shqipe 12 (Albanian Language, 12), Prishtine, 2006.
 • Kristoforidhi përmes dokumentimit (Christophoride through Documentation), 2005.
 • Stilistika dhe pragmatika (Stylistics and Pragmatics), 1999.
 • Njohuri për stilistikën e gjuhës shqipe (Elements of Albanian Stylistics), University Press, Tirana, reprinted in Prishtina, 1988.
 • Mbështetje për gjuhën letrare (In Support of the Literary Albanian), 1997.
 • Gjuha, stili dhe redaktimi në shtyp (Language, Style and Editing in the Press), 1977.
 • Njohuri nga teoria e letërsisë dhe stilistikës gjuhësore (Elements of Literature and Language Stylistics), text-book for the middle schools, Tirana, 1994.
 • Gjuha dhe jeta (Language and Life), text-book for the middle schools, Tirana, 1999.
 • Gjuha shqipe (Albanian Language), text-book for the middle schools (co-author with E. Hysa, Gj. Shkurtaj, I. Metani, M. Gjokutaj), Tirana, 2003.
 • Fjalor i gjuhës së sotme shqipe (Dictionary of the Modern Albanian) (co-author & co-editor), Academy of Sciences, Tirana, 1980.
 • Fjalor Enciklopedik Shqiptar (Albanian Encyclopedic Dictionary), (co-author & responsible editor), Academy of Sciences, Tirana, 1985.
 • Fjalor frazeologjik ballkanik në pesë gjuhë (A Dictionary of Balkan Idioms in Five Languages), Tirana, 1999.
 • Antologjia e fjalës së mençur (Wise Words, An Anthology) (co-author), Tirana, 1997.
 • Kosova në vështrim enciklopedik (Kosova – An Encyclopedic Outlook) (co-author and responsible editor), Tirana, 1999.