Albanian Ambassador to Great Britain, Mal Berisha, discusses the life and work of Charles Telford Erickson, American Protestant missionary who served Albania and Albanian causes from 1908. This is a shortened version with English subtitles (to view the subtitles you may need to click “cc” in the bottom right of the video box).

Ambasadori shqiptar për Britaninë e Madhe, Mal Berisha, flet për jetën dhe veprimtarinë e Charles Telford Ericksonit, misionar protestant amerikan i cili shërbeu në Shqipëri dhe për çështjen shqiptare që nga 1908. Versioni i shkurtuar. Kliko për versionin e gjatë.