“Gerasim Kyrias was a Renaissance patiot who, I believe — more than anyone else — has been buried by the dust of forgetfulness” (from Shkrime Pedagogjike, edited by B. Dedja), published in 1966, p. 51.

“Gjerasim Qiriazi ka qënë patriot i rilindjes, që, besoj, më shumë nga kushdo tjetër është mbuluar me pluhurin e harresës.” —në Shkrime Pedagogjike (red. B. Dedja), botuar më 1966, f. 51.