Prof. dr. Xhevat Lloshi paraqet botimin e ri te Psalmeve të Kostandin Kristoforidhit, në alfabetin standard, në gegërisht e toskërisht. Më 18 dhjetor 2015, te qendra e Nehemia Gateway University në Pogradec, u promovua libri, dhe Prof. Lloshi ka dhënë këtë kumtesë.